Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 128 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Số trung bình cộng của :

a. 28 ; 34 ; 41 ; 45 là: ................

b. 3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46 là: ...................

c.  \({1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là: ......................

Hướng dẫn giải

Số trung bình cộng của :

a. 28; 34; 41; 45 là : 37

b. 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : 3,97

c. \({1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là : \({{41} \over {60}}\) 

Các câu hỏi cùng bài học