Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 124 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm x :

a. 0,24 ⨯ x = 3

b. x : 3,5 = 2

c. 8,4 : x = 6

d. 0,1 ⨯ x = \({1 \over 2}\) 

Hướng dẫn giải

a.

\( 0,24 \times x = 3 \\ x = 3:0,24 \\ x = 12,5 \)

b.  

\( x:3,5 = 2 \\ x = 2 \times 3,5 \\ x = 7 \)

c.  

\( 8,4:x = 6 \\ x = 8,4:6 \\ x = 1,4 \)

d.

\( 0,1 \times x = {1 \over 2} \\ x = 0,5:0,1 \\ x = 5 \)

Các câu hỏi cùng bài học