Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (trang 11 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ em đi học được bao nhiêu ngày ?

                                          Bài giải

            ……………………………………………………………………………………..

            ……………………………………………………………………………………..

            ……………………………………………………………………………………..

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số ngày em đi học trong 8 tuần là

            5 x 8 = 40 (ngày)

                       Đáp số : 40 ngày

Các câu hỏi cùng bài học