Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 22)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Nêu một số cơ chế phát sinh đột biến gen

Hướng dẫn giải

Trả lời
- Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN.
- Tác động của các tác nhân gây đột biến từ môi trường như: vật lí, hóa học, sinh học

Các câu hỏi cùng bài học