Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 19)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.

Hướng dẫn giải

Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.


Các câu hỏi cùng bài học