Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 19)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị - xã hội.

a) Luôn luôn tham gia đúng giờ;

b) Luôn luôn phải nhắc nhở;

c) Bị bạn bè lôi kéo;

d) Nhờ người khác tham gia để được nghỉ; đ) Làm việc để được nhận xét tốt;

e) Tham gia vì thấy lợi ích cho mọi người và bản thân;

g) Lo lắng đến công việc được phân công;

h) Tham gia vì thầy cô giáo yêu cầu;

i) Vận động các bạn cùng tham gia;

k) Luôn xác định mục tiêu và kiểm tra đánh giá lại kết quả hoạt động;

l) Suy nghĩ, cải tiến, sáng tạo trong hoạt động.

Hướng dẫn giải

Trả lời

- Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội: (a), (e), (g), (i), (k), (l).

- Những biểu hiện dưới đây thể hiện sự không tích cực tham gia hoạt động chính trị - xã hội: (b), (c), (d), (đ), (h).

Các câu hỏi cùng bài học