Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 138)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Sinh trưởng sơ cấp của thực vật là gì?

Hướng dẫn giải

Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?

Trả lời:

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Các câu hỏi cùng bài học