Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK trang 120)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 2: Khoanh trong vào các ý đúng về điện thế hoạt động

A. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

B. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

C. Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

D. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

Hướng dẫn giải

A. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

B. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

C. Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

D. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

Các câu hỏi cùng bài học