Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (SGK lớp 6 trang 73)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ giành thắng lợi có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ giành thắng lợi:

- Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.
- Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.

- Khẳng định nhân dân ta từ đời này qua đời khác sẽ luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ cho dân tộc khi kẻ thù kéo đến xâm lược.

Các câu hỏi cùng bài học