Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 13 (SGK trang 108)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

c. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi

d. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi.

Hướng dẫn giải

Đáp án: b

Các câu hỏi cùng bài học