Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 13 - Bài tập (SGK trang 147)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường :

a) \(y=x^2+1;x=-1;x=2\) và trục hoành

b) \(y=\ln x;x=\dfrac{1}{e};x=e\) và trục hoành

Hướng dẫn giải

a) Diện tích hình phẳng cần tìm là:

S=2∫−1(x2+1)dx=(x33+x)∣∣2−1=6

b) Diện tích hình phẳng cần tìm là:

S=e∫1e| lnx |dx=e∫1e|lnx|dx+e∫1|lnx|dx=−1∫1elnxdx+e∫1lnxdxS=∫1ee|ln⁡x|dx=∫1ee|ln⁡x|dx+∫1e|ln⁡x|dx=−∫1e1ln⁡xdx+∫1eln⁡xdx

Mặt khác:

∫lnxdx=xlnx−∫xdlnx=xlnx−∫dx=xlnx−x+C∫ln⁡xdx=xln⁡x−∫xdln⁡x=xln⁡x−∫dx=xln⁡x−x+C

Do đó:

S=−1∫1elnxdx+e∫1lnxdx=1e∫1lnxdx+e∫1xdx=(xlnx−x)∣∣∣1e1+(xlnx−x)∣∣e1=2(1- \(\dfrac{1}{e}\))

Khó quá, làm mà điên nãoCác câu hỏi cùng bài học