Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 98 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn câu trả lời đúng.

1.1.   Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành

A. vận tải đường ô tô.                     C. vận tải đường sông.

B. vận tải đường sắt.                       D. vận tải đường ống.

1.2. Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành

A. vận tải đường ô tô.                     C. vận tải đường sông.

B. vận tải đường sắt.                      D. vận tải đường ống.

Hướng dẫn giải

1.1.   Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành

A.   vận tải đường sắt.                           

1.2. Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình là ưu điểm của ngành

B.   vận tải đường ô tô.

Các câu hỏi cùng bài học