Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (trang 90 SBT Toán 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

 Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Bài giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

48 + 9 = 57 (l)

Đáp số: 57l

Các câu hỏi cùng bài học