Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành bảng dưới đây:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CẢ NUỚC, NĂM 2007

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học