Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 82 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50

Tính

3m = ……….cm

Chiều dài bảng của lớp học trên bản đồ là:……..

Vẽ

(Đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng của lớp học)

Hướng dẫn giải

Bài giải

3m = 300cm

Chiều dài bảng của lớp học trên bản đồ là :

 300 : 50 = 6 (cm)

Các câu hỏi cùng bài học