Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 81 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

a. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài theo mẫu sau :

 

Lớn hơn mét

 

Mét

 

Bé hơn mét

 

 

 

dam

m

dm

 

 

 

 

 

1m

= 10dm

= 0,1 dam

 

 

 

b. Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng theo mẫu sau :

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kg

= 10hg

= 0,1 yến

 

 

 

c. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng) :

- Đơn vị lớn gấp …………. lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng …………. đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Hướng dẫn giải

c. 

Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng) :

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Đơn vị bé bằng \({1 \over {10}}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Các câu hỏi cùng bài học