Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = …… yến

20kg = …… yến

50kg = …… yến

100kg = …… tạ

200 kg = …… tạ

500 kg = …… tạ

b) 1000kg  = …… tấn

7000kg = …… tấn

11000kg = …… tấn

10 tạ = …… tấn

20 tạ = …… tấn

240 tạ = …… tấn

c) 100cm2 = …… dm2

700cm2 = …… dm2

1500cm2= …… dm2

100dm2 = …… m2

400dm2 = …… m2

1200dm2= …… m2

Hướng dẫn giải

10 kg = 1 yến

20kg = 2 yến

50kg = 5 yến

100kg = 1 tạ

200 kg = 2 tạ

500 kg = 5 tạ

c) 1000kg  = 1 tấn

7000kg = 7 tấn

11000kg = 11 tấn

10 tạ = 1 tấn

20 tạ = 2 tấn

240 tạ = 24 tấn

d) 100cm2 = 1 dm2

700cm2 = 7 dm2

1500cm2= 15dm2

100dm2 = 1m2

400dm2 = 4 m2

1200dm2= 12 m2

Các câu hỏi cùng bài học