Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính

3,6 x 7                                     1,28 x 5

0,256 x 3                                 60,8 x 45

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học