Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 68 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào hình 22, hãy cho biết :

-    Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là gì.

-    Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn tên gọi là gì.

Hướng dẫn giải

-    Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến : vĩ tuyến 23 độ 27' Bắc và vĩ tuyến 23 độ 27' Nam . Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

-    Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến : từ vĩ tuyến 23 độ 27' Bắc đến 66 độ 33' Bắc và từ vĩ tuyến 23 độ 27' Nam đến 66 độ 33' Nam . Các vĩ tuyến này còn tên gọi là chí tuyến Bắc, vòng cực Bắc và chí tuyến Nam, vòng cực Nam

Các câu hỏi cùng bài học