Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính

a) 645 × (30 – 6 ) = ……………

                           = ……………

                           = ……………

 278 × (50 – 9) = ……………

                        = ……………

                        = ……………

b) 137 × 13 - 137 × 3 = ……………

                                  = ……………

                                  = ……………

    538 × 12 - 538 × 2 = ……………

                                  = ……………

                                  = ……………

Hướng dẫn giải

a) 645 × (30 – 6 ) = 645 × 30 - 645 × 6

                            = 19350 – 3870

                            = 15480

 278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

                       = 13900 – 2502

                       = 11398

b) 137 × 13 - 137 × 3 = 137 × (13 – 3 )

                                = 137 × 10

                                = 1370

    538 × 12 - 538 × 2 = 538 × (12 – 2 )

                                = 538 × 10

                                = 5380

Các câu hỏi cùng bài học