Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 62 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Đặt tính rồi tính

28,16 + 7,93 + 4,05

6,7 + 19,74 + 38

0,92 + 0,77 + 0,64

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học