Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 71m 3cm = ...........m

b) 24dm 8cm = ..........dm

c) 45m 37mm = ..........m

d) 7m 5mm = ..............m

Hướng dẫn giải

a) 71m 3cm =  71,03 m

b) 24dm 8cm = 24,8 dm

c) 45m 37mm = 45,037 m

d) 7m 5mm = 7,005 m

Các câu hỏi cùng bài học