Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 5 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất

Nước Văn Lang ra đời cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?

☐ Khoảng 700 năm.

☐ Khoảng 1700 năm.

☐ Khoảng 2700 năm.

☐ Khoảng 3700 năm.

Hướng dẫn giải

☒ Khoảng 2700 năm.

Các câu hỏi cùng bài học