Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 48 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thập phân dưới dạng gọn hơn (theo mẫu)

a) 38,500 = 38,5           19,100 = ........          5,200 = .........

b) 17,0300 = ......          800,400 = .......          0,010 = ........

c) 20,0600 = .......         203,7000 = .....        100,100 = ......

Hướng dẫn giải

a) 38,500 = 38,5             19,100 = 19,1             5,200 = 5,2

b) 17,0300 = 17,03         800,400 = 800,4         0,010 = 0,01

c) 20,0600 = 20,06         203,7000 = 203,7       100,100 = 100,1

Các câu hỏi cùng bài học