Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 48, 49 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

>; <; =

69,99 .........70,01                              0,4 ........ 0,36

95,7  ..........95,68                              81,01 ...... 81,010

Hướng dẫn giải

69,99   <   70,01                              0,4  >  0,36

95,7   >    95,68                                81,01 =  81,010

Các câu hỏi cùng bài học