Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu):

 \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)

 

 \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\)

 

 \({3 \over 2}\)

 

 

 \({5 \over 8}\)

 

 

 \({1 \over 3}\)

Hướng dẫn giải

 \({2 \over 3}\)  \({3 \over 5}\)  \({7 \over 4}\)

\({8 \over 5}\) 

 \({3 \over {10}}\)  \({1 \over 2}\)

\({3 \over 1}\) 

 \({3 \over 2}\)

 \({5 \over 3}\)

 \({4 \over 7}\)

 \({5 \over 8}\)

 \({{10} \over 3}\)

\({2 \over 1}\) 

 \({1 \over 3}\)

Các câu hỏi cùng bài học