Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 44 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Cách đọc các số thập phân (theo mẫu)

0,5       : không phẩy năm                          0,2  :.............

0,7       :......................                                0,9  :.............

0,02     :.......................                               0,08  :............

0,005   :.......................                               0,009 :............

Hướng dẫn giải

0,5       : không phẩy năm                                  0,2    : không phẩy hai

0,7       : không phẩy bảy                                   0,9     : không phẩy chín

0,02     : không phẩy không hai                         0,08   : không phẩy không tám

0,005   : không phẩy không không năm             0,009 : không phẩy không không chín

Các câu hỏi cùng bài học