Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

a) \({3 \over 4} - {2 \over 3}\)          b) \({7 \over 5} - {3 \over 7}\)

c) \({4 \over 3} - {3 \over 5}\)          d) \({{11} \over 3} - {2 \over 5}\)

Hướng dẫn giải

a) \({3 \over 4} - {2 \over 3} = {9 \over {12}} - {8 \over {12}} = {1 \over {12}}\)   

b) \({7 \over 5} - {3 \over 7} = {{49} \over {35}} - {{15} \over {35}} = {{34} \over {35}}\)

c) \({4 \over 3} - {3 \over 5} = {{20} \over {15}} - {9 \over {15}} = {{20 - 9} \over {15}} = {{11} \over {15}}\)

d) \({{11} \over 3} - {2 \over 5} = {{55} \over {15}} - {6 \over {15}} = {{49} \over {15}}\)

Các câu hỏi cùng bài học