Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 40 Vở bài tập Lịch sử 5

Lý thuyết

Câu hỏi

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào?

Hướng dẫn giải

- Khẳng định: quyết tâm chiếm đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc.

- Tác dụng: cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; nhân dân có thêm niềm tin kháng chiến.

Các câu hỏi cùng bài học