Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau : bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu Âu và lợi ích của chúng.

Bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu Âu và lợi ích của chúng

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học