Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết :

-    Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây.

-    Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

-    Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

Hướng dẫn giải

-    Địa mảng tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây : Mảng Bắc Mĩ

-    Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng : Mảng Phi và mảng Ấn Độ

-    Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng : Mảng Thán Bình Dương

Các câu hỏi cùng bài học