Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 36 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính:

a) \({4 \over 5} + {2 \over 3}\)                                b) \({5 \over {11}} + {4 \over 3}\)

c) \({3 \over 2} + {5 \over 7}\)                                d) \({6 \over {13}} + {5 \over 2}\)

Hướng dẫn giải

a) \({4 \over 5} + {2 \over 3} = {{12} \over {15}} + {{10} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

b) \({5 \over {11}} + {4 \over 3} = {{15} \over {33}} + {{44} \over {33}} = {{59} \over {33}}\)

c) \({3 \over 2} + {5 \over 7} = {{21} \over {14}} + {{10} \over {14}} = {{31} \over {14}}\)

d) \({6 \over {13}} + {5 \over 2} = {{12} \over {26}} + {{65} \over {26}} = {{77} \over {26}}\)

Các câu hỏi cùng bài học