Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 3 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các số 65, 108, 79, 200; 904; 213; 7621; 6012; 98 717; 70 126:

a) Các số chia hết cho 2 là: …………………………………..

b) Các số không chia hết cho 2 là: ……………………………

Hướng dẫn giải

a) Các số chia hết cho 2 là: 70 126; 108; 200; 904; 6012.

b) Các số không chia hết cho 2 là: 65; 79; 213; 98 717 ; 7621.

Các câu hỏi cùng bài học