Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 28, 29 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh hai phân số (theo mẫu):

Mẫu: So sánh \(4 \over 5\) và \(5 \over 6\) được \(24 \over 30\) và \(25 \over 30\)

Mà \({24 \over 30} < {25 \over 30}\) . Vậy \(4 \over 5\) \(<\) \(5 \over 6\)

a) \(5 \over 8\) và \(3 \over 7\)

b) \(5 \over 5\) và \(7 \over 9\)

c) \(1 \over 5\) và \(2 \over 15\)

Hướng dẫn giải

a)  Quy đồng mẫu só của \(5 \over 8\) và \(3 \over 7\) được \({{35} \over {36}} > {{24} \over {56}}\).

Vậy \(5 \over 8\) > \(3 \over 7\)

b) Quy đồng mẫu số của \(5 \over 5\) và \(7 \over 9\) được \(45 \over 63\) và \(49 \over 63\)

Mà: \(45 \over 63\) < \(49 \over 63\). Vậy \(5 \over 5\) < \(7 \over 9\)

c)  Quy đồng mẫu số của \(1 \over 5\) và \(2 \over 15\) được \(3 \over 15\) và \(2 \over 15\)

Mà \(3 \over 15\) > \(2 \over 15\). Vậy \(1 \over 5\) > \(2 \over 15\)

Các câu hỏi cùng bài học