Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (trang 27 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhẩm :

3:3 = .....            12:3 = .....                18:3 = .....          

6:3 = .....            15:3 = .....                 21:3 = .....        

9:3 = .....            27:3 = .....                 24:3 = .....      

Hướng dẫn giải

3:3 = 1           12:3 = 4              18:3 = 6                   

6:3 = 2           15:3 = 5              21:3 = 7                 

9:3 = 3           27:3 = 9              24:3 = 8             

Các câu hỏi cùng bài học