Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Hãy nêu nguyên nhân của đô thị hóa quá nhanh ở đới nóng và hậu quả của hiện tượng đó.

Hướng dẫn giải

a) Nguyên nhân của đô thị hóa quá nhanh ở đới nóng :

- Do quá trình công nghiệp hóa đất nước nhanh chóng

- Sự dân lập trang trại, đồn điền trồng cây công nghiệp xuất khẩu quá nhanh

- Do sự phát triển kinh tế mạnh 

b) Hậu quả của đô thị hóa quá nhanh ở đới nóng : Sự đô thị hóa quá nhanh dẫn đến sự di dân tự do đến các thành phố lớn làm cho số dân đô thị tăng quá nhanh đã đến dẫn đến nhiều vấn đề cần giải quyết như vấn đề giáo dục, y tế, an ninh, giao thông... cần giải quyết.

Các câu hỏi cùng bài học