Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 22 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Minh mua 20 quyển vở hết 40 nghìn đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt :

20 quyển:   40 000 đồng

21 quyển:    .........đồng ?

Bài giải

Giá tiền của một quyển vở là:

40000 : 20 = 2000 (đồng)

Số tiền Bình mua 21 quyển vở là:

2000 x 21 = 42 000 (đồng)

       Đáp số: 42 000 (đồng)

Các câu hỏi cùng bài học