Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền nội dung phù hợp vào các chỗ trống (...) trong bảng sau :

                               TÁC ĐỘNG CỦA NỘI Lực ĐẾN ĐỊA HÌNH BỂ MẶT TRÁI ĐẤT

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học