Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 20 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau :

                            CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học