Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Chuyển phân số thành phân số thập phân

Hướng dẫn giải

\({{16} \over {80}} = {{16:8} \over {80:8}} = {2 \over {10}}\)

\({9 \over {25}} = {{9 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{36} \over {100}}\)

\({{64} \over {800}} = {{64:8} \over {800:8}} = {8 \over {100}}\)

\({12 \over {250}} = {{12\times 4} \over {25 0\times 4}} = {{48} \over {1000}}\)   

Các câu hỏi cùng bài học