Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 trang 119 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường :

Dựa vào biểu đồ, viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a. Có ………… học sinh trồng cây. Tên của các học sinh là : ……………………………

b. Lan trồng được ……… cây, Hòa trồng được ……… cây, ………… trồng được 5 cây, ……….. trồng được 8 cây, Dũng trồng được ………….. cây.

c. Bạn ………… trồng được ít cây nhất.

d. Người trồng được nhiều cây nhất là : ……………………

e. Dũng trồng được ít cây hơn các bạn : ………………………

g. Liên trồng được nhiều cây hơn các bạn : …………………...

Hướng dẫn giải

a. Có 5 học sinh trồng cây. Tên của các học sinh là : Lan, Hòa, Liên, Mai, Dũng.

b. Lan trồng được 3 cây, Hòa trồng được 2 cây, Liên trồng được 5 cây, Mai trồng được 8 cây, Dũng trồng được 4 cây.

c. Bạn Hòa trồng được ít cây nhất.

d. Người trồng được nhiều cây nhất là : Mai

e. Dũng trồng được ít cây hơn các bạn : Mai và Liên

g. Liên trồng được nhiều cây hơn các bạn : Lan, Hòa, Dũng.

Các câu hỏi cùng bài học