Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 71)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Hướng dẫn giải

Bài 1. Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

- Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lẽn theo bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.

- Cơ thể mang các tế bào sinh dường có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2a) gọi là thể đa bội.

Các câu hỏi cùng bài học