Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 31)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Hãy liệt kê 5 cây có loại rễ khác nhau mà em quan sát được vào bảng sau:

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1      
2      
...      

 

Hướng dẫn giải

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

+

2

Cây ngô

+

3

Cây mít

+

4

Cây cam

+

5

Cây dừa

+

\


\

Các câu hỏi cùng bài học