Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK trang 145)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 1: Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Hướng dẫn giải

Ngoài đặc điểm sinh học như những quần thể sính vật khác, quần thể người có những đặc điểm kinh tế - xã hội mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là do con người có hệ thần kinh phát triển cho phép con người có lao động tư duy, có óc sáng tạo, luôn làm việc có mục đích trước, khai thác cải tạo thiên nhiên, bắt thiên nhiên phục vụ mục đích của mình.

Các câu hỏi cùng bài học