Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK lớp 7 trang 49)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xã hội thời Lý có những thay đổi như thế nào so với thời Đinh - Tiền Lê?

Hướng dẫn giải

Xã hội thời Lý có những thay đổi so với thời Đinh - Tiền Lê :
so với thời Đinh - Tiền Lê, sự phân biệt đẳng cấp ờ thời Lý đã sâu sắc hơn, số nông dân tá điền bị bóc lột cũng tăng thêm, sự phân biệt giàu - nghèo rõ hơn.

Các câu hỏi cùng bài học