Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1 (SGK lớp 6 trang 46)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

 

Hướng dẫn giải

Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?
- Dấu tích: Những chiếc răng của người tối cổ
- Địa điểm: Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng Sơn)
- Dấu tích: Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, mảnh tước đá ghè mỏng
- Địa điểm: Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai)
- Lạng Sơn: Răng của người tối cổ

- Thanh Hóa, Đồng Nai: Công cụ đá ghè đẽo thô sơ
=> Việt Nam là cái nôi quê hương của loài người

- Thời gian: Cách ngày nay khoảng 40 - 30 vạn năm

Các câu hỏi cùng bài học