Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1.b trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a)   Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào diện tích lưu vực của con sông đó lớn hay nhỏ.

Đúng

Sai 

b)    Con sông có thuỷ chế phức tạp nghĩa là con sông đó thường có lũ lụt rất đột ngột.

Đúng

Sai 

Hướng dẫn giải

a) Sai

b) Sai

Các câu hỏi cùng bài học