Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1.a trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sông

Lưu vực sông là : ...........................

Hệ thống sông là : ...........................

Hướng dẫn giải

Lưu vực sông là : diện tích đất đai cung cấp thường xuyên cho sông

Hệ thống sông là : là tập hợp sông chính cùng với phụ lưu, chi lưu hợp thành thệ thống sông

Các câu hỏi cùng bài học