Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 1-2.1. Cho thước mét trong hình vẽ dưới đây:

Lý thuyết

Câu hỏi

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình 1-2.1 là:

A. 1m và 1mm.                                  B. 10dm và 0,5cm.

c. 100cm và 1cm.                               D. 100cm và 0,2cm.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Giới hạn đo (GHĐ) của thước trong hình 1-2.1 là 100cm =10dm và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình là 0,5cm

Các câu hỏi cùng bài học