Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Cảm nghĩ của em về tình bạn thời học sinh

75d79425d385129a45b884a10c4d4510
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào ngày 2016-05-13 12:51:16 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 392 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚC ỞTR NG THPT YÊN TR PHÚƯỜ ẦĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ thi có 04 trang)ề THI KH SÁT THÁNG NĂM C: 2017 2018Ề ỌĐ THI MÔN: HÓA KH 12Ề ỐTh gian làm bài: 50 phút; không th gian giao đờ ềMã thi 303ềH tên thí sinh:........................................................................................................S báo danh:..................ọ ốCho nguyên kh các nguyên :ử ốH 1; C= 12; 14; 16; 19; Na 23; Mg 24; Al 27; Si 28; 31; 32; Cl 35,5; 39;Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ba 137.Câu 41: Ch nào đây ướ không ph là ch đi li?ả ệA. C2 H5 OH. B. KOH. C. H2 SO4 D. NaHCO3 .Câu 42: Dung ch Hị2 SO4 loãng ph ng kim lo nào sau đây?ả ượ ạA. Cu. B. Ag. C. Fe. D. Au.Câu 43: Cho ancol metylic ph ng axit propionic có xúc tác Hả ớ2 SO4 c, thu este ượ Giá tr MXb ngằA. 74(u). B. 88(u). C. 60(u). D. 102(u).Câu 44: Kim lo nào sau đây ph ng dung ch HNOạ ượ ị3 ngu i?ặ ộA. Al. B. Cu. C. Fe. D. Cr.Câu 45: dung ch CuSOừ ị4 đi ch Cu, ng ta có th dùngể ườ ểA. Ag. B. Hg. C. Fe. D. Na.Câu 46: Công th phân phenol làứ ủA. C6 H14 O. B. C6 H6 O2 C. C6 H6 O. D. C6 H12 O6 .Câu 47: Mu nào đây là mu axit?ố ướ ốA. Na3 PO4 B. AgNO3 C. CuCl2 D. KHCO3Câu 48: Kim lo có 12 electron. hình electron 2+ làA. 1s 22s 22p 4. B. 1s 22s 22p 6. C. 1s 22s 22p 63s 2. D. 1s 22s 22p 63s 23p 2.Câu 49: Kim lo nào sau đây tan trong dung ch baz ?ạ ượ ướ ơA. Al. B. Mg. C. Na. D. Cu.Câu 50: Anilin ph ng ch nào sau đây tr ng?ả ắA. dung ch HCl.ị B. brom.ướ C. dung ch NaOH.ị D. O2 0.Câu 51: Cacbohiđrat nào sau đây không cho ph ng th phân?ượ ủA. Saccaroz .ơ B. Tinh t.ộ C. Xenluloz .ơ D. Glucoz .ơCâu 52: Cho 27,0 gam glucoz và 36,0 gam fructoz ph ng hiđro (Ni, tỗ 0) thu ượ mgam sobitol (hi su ph ng ch ng 80,0%). Giá tr làA. 50,96. B. 63,70. C. 54,70. D. 54,90.Câu 53: Cho các dung ch loãng sau đây ph ng nhau ng đôi t: Hị ộ2 SO4 Ba(OH)2 NaHCO3 ;NaCl; KHSO4 ph ng ra làố ảA. 6. B. 5. C. 3. D. 4.Câu 54: Khi cháy hoàn toàn este no, ch c, ch thì mol COơ ố2 sinh ra ng mol Oằ ố2đã ph ng. Tên este làA. etyl axetat. B. metyl axetat. C. metyl fomat. D. propyl axetat.Câu 55: Polietilen là ph ph ng trùng pả ợA. CH2 =CH-CH3 B. CH2 =CH-Cl. C. CH2 =CH-CH=CH2 D. CH2 =CH2 Trang Mã thi 303ềCâu 56: là kim lo ph ng ượ dung chị H2 SO4 loãng, là kim lo tác ng ượ dungd chị Fe(NO3 )3 Hai kim lo có th làểA. Ag, Mg. B. Cu, Fe. C. Fe, Cu. D. Mg, Ag.Câu 57: dung ch nào sau đây làm quì tím hóa xanh?ặ ềA. Lysin, metylamin. B. Anilin, lysin.C. Alanin, axit glutamic. D. Glyxin, lysin.Câu 58: Ti hành các thí nghi sau:ế ệ(x): Cho lá Fe vào dung ch CuSOị ồ4 và H2 SO4 loãng;(y): dây Fe trong bình ng khí Oố ự2 ;(z): Cho lá Cu vào dung ch Fe(NOị ồ3 )3 và HNO3 ;(t): Cho lá Zn vào dung ch HCl;ịS thí nghi có ra ăn mòn đi hóa làố ệA. 3. B. 2. C. 1. D. 4.Câu 59: Hòa tan gam Mg, Al và Cu ng dung ch ch mol HNO3 (v thu cừ ượ6,72 lít NO (là ph kh duy nh t,ả đktc) Giá tr làA. 1,0. B. 1,2. C. 1,5. D. 1,8.Câu 60: nào đây thu lo nhân o?ơ ướ ạA. nilon-6,6.ơ B. axetat.ơ C. capron.ơ D. m.ơ ằCâu 61: Nung Al và Fe3 O4 (không có không khí, ph ng ra hoàn toàn thu ượ cho ph ng dung ch KOH thì thu 0,672 lít khí (đktc). ượ cho ph ng dung ch Hả ị2 SO4 c, nóng 1,428 lít SOặ ượ2 (s ph kh duy nh t,ả ấđktc).Ph trăm kh ng Al trong ban làầ ượ ầA. 26,33%. B. 19,88%. C. 38,30%. D. 33,69%.Câu 62: Ch (ch C, H, O) có phân kh ng 74(u). ng phân ch ngứ ứv công th phân có tráng ng làư ươA. 5. B. 6. C. 4. D. 3.Câu 63: Nh 200 ml dung ch HCl 1,0M vào 100 ml dung ch Naồ2 CO3 1,5M và KHCO31,0M sinh ra lít khí (đktc) và dung ch Cho dung ch Ba(OH)ị2 vào dung ch ượ gam tết a. Giá tr và làA. 19,7 và 2,24. B. 39,4 và 3,36. C. 19,7 và 4,48. D. 39,4 và 1,12.Câu 64: Cho hai ph ng sau: ứ(a): 2FeBr2 Br2 2FeBr3(b): 2NaBr Cl2 2NaCl Br2 Phát bi đúng rút ra hai ph ng trên làể ứA. Tính oxi hoá Clủ2 nh nc Feạ 3+. B. Tính oxi hoá Brủ2 nh Clạ ơ2 .C. Tính kh Br -m nh Feạ 2+. D. Tính kh Cl -m nh Br -.Câu 65: Nung nóng 30,52 gam Ba(HCOỗ ồ3 )2 và NaHCO3 khi kh ng không iế ượ ổthu 18,84 gam ượ và ch khí và i. Cho toàn vào ng thu cượ ướ ượdung ch th vào dung ch thu dung ch ượ ch gam ch tan. Giá trấ ịc làA. 16,44. B. 15,20. C. 14,64. D. 17,45.Câu 66: Cho Na Na. Th đúng các ch làA. Na2 CO3 NaOH Na2 SO4 NaCl B. NaOH Na2 SO4 Na2 CO3 NaClC. NaOH Na2 CO3 Na2 SO4 NaCl D. Na2 SO4 Na2 CO3 NaOH NaClCâu 67: Cho 0,18 mol glyxin và lysin ph ng 240 ml dung ch HCl 1M.ồ ịN 26,64 gam trên ph ng 300 ml dung ch KOH 1M, cô dung ch sau ph ng, thuả ứđ ượ gam mu khan. Giá tr là Trang Mã thi 303ềA. 36,90 gam. B. 32,58 gam. C. 38,04 gam. D. 38,58 gam.Câu 68: Nung nóng bình kín ch mol NHỗ ợ3 và O2 (có xúc tác Pt) chuy toàn NHể ộ3 thànhNO. Làm ngu và thêm vào bình, kĩ bình thu 1,0 lít dung ch HNOộ ướ ượ ị3 có pH 1,0 và th yấcòn 0,25ạ mol khí O2 Bi các ph ng ra hoàn toàn. Giá tr làA. 0,4. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,1.Câu 69: cháy 0,2 mol amin (Cn H2n+3 N) và amino axit (Cm H2m+1 O2 N) dùngầv 0,45 mol Oừ ủ2 ph cháy COả ồ2 H2 và N2 ng phân làA. 2. B. 1. C. 4. D. 3.Câu 70: Cho kim lo vào dung ch HNOị3 loãng thu dung ch ượ có kh ng tăng 9,02ố ượgam so dung ch ban và gi phóng ra 0,025 mol khí Nớ ả2 Cô dung ch thu 65,54 gamượmu khan. Kim lo làA. Ca. B. Mg. C. Zn. D. Al.Câu 71: Cho các phát bi sau: ể(1): Th phân ch béo trong môi tr ng ki luôn thu glixerol.ủ ườ ượ(2): Triolein làm màu brom.ấ ướ(3): Ch béo không tan trong và nh c.ấ ướ ướ(4): Benzyl axetat là este có mùi chu chín.ố(5): cháy etyl axetat thu mol ng mol khí cacbonic.ố ượ ướ ố(6): Hiđro hóa hoàn toàn tripanmintin thu tristearin.ượ(7): cháy hoàn toàn mol trilinolein thu 3258 gam (COố ượ ợ2 H2 O)(8): Trùng ng ng axit -aminocaproic thu nilon-6.ượS phát bi đúng làố ểA. 4. B. 5. C. 6. D. 7.Câu 72: metyl fomat và etyl axetat có cùng mol. haxemetylenđiaminồvà lysin. cháy hoàn toàn mol ch và dùng 1,42 mol Oầ2 ph cháy mả ồCO2 H2 và N2 trong đó mol COố ủ2 ít Hơ ủ2 là mol. toàn ph cháy qua cẫ ướvôi trong (l ), sau khi các ph ng ra hoàn toàn, th kh ng dung ch gi ượ gam; ngồth thu 2,688 lít khí Nờ ượ2 (đktc). Giá tr làA. 32,88. B. 31,36. C. 33,64. D. 32,12.Câu 73: ch có công th Cứ8 H14 O4 th hi các ph ng (theo đúng mol):ự ệ(a) 2NaOH X1 X2 H2 (b) X1 H2 SO4 X3 Na2 SO4(c) X3 X4 nilon-6,6 2nH2 (d) X2 X3 X5 2H2 OPhân kh X5 làA. 202. B. 198. C. 216. D. 174.Câu 74: ch ch phân ch lo nhóm ch có công th phân tạ ửC6 Hy Oz Trong oxi chi 44,44% theo kh ng. Cho ượ tác ng NaOH ra mu và ch tấh Cho tác ng dung ch HCl ra ch Y1 là ng phân Công th ZlàA. HO-CH2 -CHO. B. HO-CH2 -CH2 -CHO. C. CH3 CHO. D. CH3 COOH.Câu 75: Hòa tan 15,0 gam Fe, Feồ3 O4 FeCO3 và Fe(NO3 )2 trong dung ch ch NaHSOị ứ4và 0,16 mol HNO3 thu dung ch ượ và khí COồ2 và NO (t mol ng ng 4).ỉ ươ ứDung ch hòa tan đa 8,64 gam Cu, th thoát ra 0,03 mol khí NO. cho dung ch Ba(OH)ố ị2 dưvào thu 154,4 gam a. Bi các ph ng ra hoàn toàn và khí NO là ph kh duyượ ửnh quá trình. Ph trăm kh ng Fe ch trong ượ làA. 29,87%. B. 37,33%. C. 48,80%. D. 33,60%.Câu 76: CaCồ2 Al4 C3 Ca, Al. Cho 40,3 gam vào ch thu dung ch ướ ượ vàh khí ba khí. cháy thu 20,16 lít COượ2 đktc và 20,7 gam Hở2 O. Nh dungỏ ừd ch HCl vào dung ch Y, qu bi di theo th sau:ị ượ Trang Mã thi 303ề0sè mol Al(OH)3sè mol HCl3a0,68x0,56x2aGiá tr làA. 2,5. B. 1,8. C. 2,0. D. 1,5.Câu 77: ch ba peptit ch glyxin, alanin và valin, trong đó có hai peptitứ ượ ừcó cùng nguyên cacbon; ng nguyên oxi ba peptit là 10. Th phân hoàn toàn 23,06 gam Eb ng 400 ml dung ch NaOH 1M, cô dung ch sau ph ng, ph đem cháy dùngằ ầ0,87 mol O2 thu Naượ2 CO3 và 1,50 mol COồ2 H2 và N2 Ph trăm kh ng aầ ượ ủpeptit có kh ng phân nh nh làố ượ ấA. 57,24%. B. 56,98%. C. 65,05%. D. 45,79%.Câu 78: Hòa tan 8,56 gam Feồ3 O4 và CuO trong 400 ml dung ch HNOị3 1M, thúcếcác ph ng thu dung ch ượ và 0,01 mol NO (s ph kh duy nh t). Đi phân dung ch Y(đi tr không màng ngăn, hi su 100%) 5A, trong gi 20 phút 25 giây. Kh ng catotệ ượtăng lên và ng th tích khí thoát ra (đktc) hai đi khi thúc đi phân làổ ượA. 2,40 gam và 1,848 lít. B. 1,28 gam và 1,400 lít.C. 1,28 gam và 2,744 lít. D. 2,40 gam và 1,400 lít .Câu 79: là axit cacboxylic hai ch (trong đó no, không no ch liên C=C); làeste thu ch và ancol no cháy 21,58 gam ch (s mol Yg mol dùng 0,275 mol Oầ2 khác đun nóng 21,58 gam 440 ml dung chớ ịNaOH 1M (v thu ancol ượ duy nh và gam mu và gam mu B(MA MB ). toàn qua bình ng Na th kh ng bình tăng 1,76 gam; ng th thu cự ượ ượ0,672 lít khí H2 (đktc). nh iớA. 3,9. B. 3,7. C. 3,6. D. 3,8.Câu 80: Cho ph ng sau:ơ ứC5H10O3 NaOH (X)(1)(X1)(2)H2SO4 loãng(X2)(3)t0(X3)(4)(X4)+NaOH(Y1)(5)H2SO4, ®Æc 1700CC2H4Bi ng (X) ph ng Na gi phóng khí. Cho các nh nh sau:ả ượ ị(1): Y1 có nhi sôi cao metyl fomat;ệ ơ(2): X3 là axit acrylic;(3): cháy hoàn toàn mol (ố X1 thu Naượ2 CO3 và mol COỗ ồ2 và H2 O;(4): có hai ng phân th mãn;ồ ỏ(5): X4 có kh ng phân ng 112 (u);ố ượ ằ(6): Nung X4 NaOH/CaO thu etilen.ớ ượS nh nh đúng làố ịA. 4. B. 1. C. 3. D. 2.---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 303ề